PSP Technické služby a.s.

Nabízíme převzetí následujících odpadů do vlastního zařízení pro sběr, výkup a úpravu odpadů

adresa: Kojetínská 2937/53, 750 53 Přerov

(areál bývalých Přerovských strojíren)

Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 14:00

Kontakt

Středisko Odpady
Jarmila Dušánková

Ekolog
Věra Petrová

tel.: 581 23 1401

tel.: 581 23 1909

jarmila.dusankova@pspeng.cz

vera.petrova@pspeng.cz

Seznam povolených odpadů dle KUOK 30968/05 OŽPZ/262 z 2. 11. 2005

Cena likvidace odpadu dohodou

Seznam ke stažení ZDE


Environmentální principy společnosti

Ochrana životního prostředí

Principy

PSP Technické služby a.s. se řídí principy programu Odpovědné chování v oblasti ochrany životního prostředí:

 • Vstřícnost
 • Ochrana zdraví, bezpečnost
 • Komplexní ochrana životního prostředí
 • Protihavarijní připravenost
 • Výchova a výcvik
 • Informační otevřenost

Politika

Systém řízení životního prostředí je integrální součástí managementu PSP Technické služby a.s..

 • Zavedený systém je prostředkem pro trvalé plánovité zlepšování environmentálního profilu společnosti.
 • PSP Technické služby a.s. plní všechny požadavky environmentální legislativy a dohod. PSP Technické služby a.s. ověřují účinnost přijatých opatření ke zlepšení jakosti a životního prostředí.
 • PSP Technické služby a.s. předchází vzniku příčin poškození životního prostředí a postupně odstraňuje ekologické zátěže.
 • Střediska společnosti užívající nebezpečné látky obsluhuje kvalifikovaný personál.
 • PSP Technické služby a.s. uplatňuje principy prevence a systematicky školí personál na zvládnutí mimořádných událostí.
 • PSP Technické služby a.s. zajišťuje bezpečné užívání rizikových chemických látek a zneškodňování jejich odpadů.
 • PSP Technické služby a.s. otevřeně komunikují s veřejností a zainteresovaným stranám poskytují pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.

Cíle

Pro období do roku 2006 si PSP Technické služby a.s. stanovila následující environmentální cíle:

 • Průběžně minimalizovat negativní environmentální dopady výroby.
 • Trvale snižovat množství ztrátové energie při její distribuci a spotřebě.

Cíle byly stanoveny na základě zhodnocení environmentálního profilu firmy a očekávaných environmentálních požadavků Evropské Unie.

Zpráva životního prostředí za rok 2008

PSP Technické služby, a.s. považují ochranu životního prostředí za nedílnou součást všech svých podnikatelských aktivit. Dodržování zákonů a předpisů pro ochranu životního prostředí a trvalé zlepšování v rámci vlastních ekonomických možností je samozřejmý a minimální standard.

PSP Technické služby, a.s.

 • trvale prověřují a hodnotí vliv podniku na životní prostředí a přijímají potřebná technická a organizační opatření.
 • pro snižování negativního vlivu na životní prostředí provádí pravidelné kontroly
 • stěžejním cílem je prevence negativního ovlivňování životního prostředí. Společnost je proto zaměřena zejména na:
  • trvalé snižování negativního ovlivňování životního prostředí v důsledku poruch a havárií (zdokonalenou péčí o výrobní zařízení a preventivní údržbou
  • zpracování předepsaných postupů činnosti při nehodách a haváriích, a tím přispět ke snížení rozsahu škod a negativních vlivů.
 • vzděláváním a motivováním vede zaměstnance k tomu, aby zásady environmentální politiky a cíle přijali za vlastní a při své práci dbali na ochranu životního prostředí.
 • usilují o snížení negativních vlivů starých ekologických zátěží hledáním vhodných způsobů nápravy.
 • při vývoji nových technologií včetně výrobní technologie dbají, aby co nejméně negativně ovlivňovaly životní prostředí.
 • veškerou činnost při aplikaci environmentálního systému řízení a při jeho udržování dokumentuje a informace o vlivu podniku na životní prostředí poskytují jak zaměstnancům, tak veřejnosti.
 1. Emise:

 2. Firma provozuje následující zdroje znečišťování ovzduší:

  střední zdroj:

  • Zpracování dřeva se spotřebou >150 m3, emise TZL za rok 2008: 0,006 t/rok

  malý zdroj:

  • Lakování rozměrných dílů mimo prostory lakoven < 0,1 t OR. Zdroj 2008 neprovozován

  • Lakování na vnitřních nebo venkovních plochách < 0,6 t OR, emise VOC za rok 2008: 0,585 t/rok

  Evidence zdrojů znečišťování ovzduší a jeho ohlašování je vedeno v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. v platném znění, poplatky na rok 2008 činily 2900 Kč.

 3. Voda:

  1. Pitná + užitková voda:

  2. PSP Technické služby zajišťují rozvod užitkové (nepitné) vody vodovodem v areálu PSP a dále distribuovány k odběratelům v rámci areálu PSP. Užitková voda (nepitná) je upravována na vlastní úpravně desinfekcí chlornanem sodný, vyvločkování zákalu je prováděno pomocí síranu hlinitého, po usazení je voda vedena přes tři pískové filtry v případě potřeby dochlorována a vedena do zásobníku, odkud je distribuována do sítě PSP k odběratelům.

   Dodavatelem pitné vody je VaK Přerov. U obou vod jsou prováděny pravidelné kontroly v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění jak Zdravotním ústavem Olomouc, tak denní kontrolou vlastní laboratoře PSP Technických služeb a.s.

  3. Odpadní voda

  4. PSP Technické služby a.s. jsou majiteli kanalizačních rozvodů v areálu PSP. Majitelem vnitřních rozvodů v budovách v rámci areálu PSP je vlastník budovy, který musí provádět pravidelnou údržbu vlastní kanalizační sítě s odpovědností za jakost vypouštěných vod do kanalizace PSP. Hlavní výstup odpadních vod z areálu PSP je zaústěn do kanalizace města Přerova a odtud jsou odpadní vody dále transportovány na městskou čistírnu odpadních vod v Henčlově.

   Na výstupu odpadních vod z PSP do městské kanalizace jsou prováděny pravidelné odběry odpadních vod VaK Přerov (24 x ročně) a následně prováděny rozbory v autorizované laboratoři.

   Množstvím upravené vody v areálu PSP za rok 2008: 75 tis. m3

   Spotřeba pitné vody v areálu PSP za rok 2008: 17,5 tis. m3

   Množství odvedených odpadních vod za rok 2008 (vč. srážkových): 214 tis. m3

 4. Odpady:

 5. Nakládání s odpady je zajišťováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění včetně prováděcích vyhlášek v povoleném zařízení.

   Jsme držiteli:

  1. Koncesní listiny „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

  2. Živnostenského listu „ Nakládání s odpady vyjma nebezpečných“

  3. Souhlasu Krajského úřadu olomouckého kraje ke sběru a výkupu odpadů dle § 14 zákona č.185/2001 Sb. KUOK 30968/05 OŽPZ/262 z 2. 11. 2005,

  4. Souhlasu Krajského úřadu olomouckého kraje provozování mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů dle § 14 zákona č.185/2001 Sb. KUOK 30969/05 OŽPZ/262 z 2. 11. 2005

  5. Souhlasu Krajského úřadu olomouckého kraje od upuštění třídění nebo odděleného shromažďování odpadů dle § 18 zákona č. 185/2001 Sb. KUOK/18024/2006/OŽPZ/7119 z 17. 3. 2006

  Za rok 2008 jsme vyprodukovali 565 t odpadů z toho 3,5 t nebezpečného. Za rok 2008 jsme převzali 1134 t odpadů z toho 265 t nebezpečného odpad. Z celkového množství odpadů za rok 2008 jsme předali k recyklaci 721 t. Další odpady byly předány oprávněným osobám v souladu s §14 odst. 1, 2 zákona č. 185/2001 Sb. v pl. znění.

 6. Nebezpečné látky a přípravky

 7. Jsou zajišťovány v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění včetně prováděcích vyhlášek. Činnost je zabezpečována odborně způsobilou osobou v souladu s §44 zákona č. 258/2000 Sb.

 

 
 
Created by Vladimír Sekera, tel.: 603 573 590; vladimir.sekera@pspeng.cz